بگذر

دعوت به همکاری دانشکده علوم پزشکی تربت جام در قالب سرباز هیات علمی

دانشکده علوم پزشکی تربت جام به تعداد 1 نفر فارغ التحصیل با مدرک کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در جهت همکاری در قالب سرباز هیات علمی دعوت به همکاری می نماید
 لذا جهت ثبت نام، دریافت فایل رزومه و راهنمایی بیشتر با دبیر امور هیات علمی آقای خرمی (52541090-051 یا 52523224 -051داخلی 101 ) تماس گرفته شود.
مدت زمان ثبت نام و ارائه رزومه حداکثر 10 روز می باشد.

انتشار: