بگذر

بازدید اعضای گروه منطقه ای رشته بهداشت محیط

بازدید اعضای گروه منطقه ای رشته بهداشت محیط

بازدید اعضای برد منطقه ای رشته بهداشت محیط آقایان دکتر حسین علیدادی ودکتر علی اصغر نجف پور از امکانات دانشجویی و ارتباطات دانشگاهی و اداری این بازدید که به همراه اساتید گروه بهداشت محیط و معاون آموزشی دانشکده انجام شد در این بازدید مقرر گردید آزمایشگاه آموزشی معاونت اموزش در اسرع وقت راه اندازی و دستگاه ها و تجهیزات لازم خریداری ودر دسترس اساتید و دانشجویان قرار گیرد.

انتشار: