بگذر

کمیته پیشگیری از سومصرف مواد مخدر

کمیته پیشگیری از  سومصرف مواد مخدر

کمیته پیشگیری از سومصرف مواد مخدر با حضور معاون محترم آموزشی، کارشناس بهداشت روان دانشکده،کارشناس مشاوره دانشجویی،کارشناس امورفرهنگی  در روز چهارشنبه 1398.06.27 در ساعت 12:30 الی 13:00 در محل اتاق مشاوره دانشجویی معاونت آموزش دانشکده برگزار گردید.

انتشار: