بگذر

جلسه شورای تامین سلامت روان

جلسه شورای تامین سلامت روان

جلسه شورای تامین سلامت روان با حضور معاون محترم آموزشی، کارشناس بهداشت روان دانشکده،کارشناس مشاوره دانشجویی،کارشناس امورفرهنگی،کارشناس اموردانشجویی  در روز چهارشنبه 1398.06.27 در ساعت 13:00 الی 13:30 در محل اتاق مشاوره دانشجویی معاونت آموزش دانشکده برگزار گردید.

انتشار: