بگذر

قابل توجه دانشجویان ترم 4 فوریت های پزشکی دانشکده

آزمون پایانی دروس تخصصی پیش بیمارستانی شامل دو بخش کتبی و آزمون آسکی در روز 1398.08.25 برگزار می گردد دروس این بخش شامل: تروما - فوریت داخلی- احیای قبلی ، ریوی - مسمومیت- سوختگی  می باشد ضوابط و مقررات یک آزمون استاندارد در این امتحان قابل اجراست لذا از دانشجویان درخواست میشود جهت برگزاری هر چه بهتر و با کیفیت تر این آزمون همکاری نمایید.

انتشار: