بگذر

دومین روز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم پزشکی تربت جام

دومین روز ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم پزشکی تربت جام

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود رشته مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در ومورخ ۰۲مهر ماه در محل معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، فرهنگی دانشکده در حال برگزاری است.

انتشار: