بگذر

روز کتاب،کتابخوانی

به مناسبت روز کتاب،کتابخوانی و کتابدار از مورخ 1398.08.23 لغایت مورخ 1398.08.30  اعضای کتابخانه چنانچه تمامی کتاب های دیرکردی خود را به کتابخانه باز گردانند مورد بخشودگی جریمه های دیرکرد قرار می گیرد.

انتشار:
آخرین مطالب