بگذر

ثبت نام اولین گروه از دانشجویان جدیدالورود رشته مامایی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

ثبت نام اولین گروه از دانشجویان جدیدالورود رشته مامایی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

ثبت نام اولین گروه از دانشجویان جدیدالورود رشته مامایی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در محل معاونت آموزشی،پژوهشی و فرهنگی دانشجویی دانشکده در امروز سه شنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸ به عمل آمد. 

این گروه که در رشته مامایی کاردانی به کارشناسی در این دانشکده پذیرفته شده اند به مدت دو سال در این دانشکده مشغول به تحصیل خواهند بود. این دانشجویان جهت ثبت نام به ترتیب به واحدهای آموزش ،اموردانشجویی، اتاق مدیرگروه مامایی،فرهنگی ،تربیت بدنی و مشاوره دانشجویی مراجعه وثبت نام خود را قطعی نمودند.

انتشار: