بگذر

حضور کارکنان و دانشجویان معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی تربت جام در روز ۲۲ بهمن

حضور کارکنان و دانشجویان معاونت  آموزش دانشکده علوم پزشکی تربت جام در روز ۲۲ بهمن

در روز 22 بهمن 1357، تاريخ نهضت اسلامي مردم ايران به رهبري امام خميني (ره) به نقطه عطف خود رسيد. در روز 22 بهمن سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهي 2500 ساله و ظلم و استبداد بيش از 50 ساله رژيم پهلوي در ايران، ريشه كن شد و به خواست الهي حكومت جمهوري اسلامي تأسيس شد.

انتشار: