بگذر

جشنواره " اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند (اتا) دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی"

جشنواره " اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند (اتا) دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی"

جشنواره " اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند (اتا) دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی" به استحضار می رساند این جشنواره بسیار مهم می باشد و امید می رود بتواند باعث تشویق دانشجویان و ایجاد انگیزه و توجه آنها به انجام فعالیت های اجتماعی شود. مقتضی است دانشگاه ها نسبت به مشارکت گسترده و اطلاع رسانی به دانشجویان و همکاری با دبیرخانه جشنواره هماهنگی و اقدام لازم به عمل آورند.  لازم به ذکر است تاریخ برگزاری جشنواره به
بیست و چهارم خرداد ماه 1399 تغییر یافته و دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان دبیرخانه این جشنواره انتخاب گردیده است.

انتشار: