بگذر

برگزاری جلسه پیشگیری و مقابله با کرونا معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی تربت جام