بگذر

اعضای گروه

آقای محمد رسولی سنگانی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
خانم مرضیه ایازی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه اطفال
خانم مریم سیدی نصوحی کارشناسی ارشد پرستاری روان پرستاری
خانم اکرم غلامی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
خانم فاطمه برزگر کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

انتشار: