بگذر

اقدامات لازم جهت اطمينان از سلامت دانشجويان در بازگشت به دانشگاهها و همچنين پروتكلهاي مرتبط با برگزاري كلاسها و ساير امور

  1. كليه دانشجويان  از طريق سامانه Salamat.gov.ir اقدام به خودارزيابي نمايند.
  2. دانشجويان موظف هستند در بدو ورود به محل تحصيل فرم خود اظهاري (پيوست) را مبني بر عدم وجود علائم  تنفسي مرتبط با كوويد-19 يا وجود تماس نزديك با بيمار را تكميل نمايند و پس از امضا، فرم را به مدير آموزش و يا مسئول دانشكده مربوطه تحويل نمايند.
  3. قبل از مراجعت به دانشگاه و خوابگاه از مركز بهداشت شهرستان محل سكونت و زندگي خانواده گواهي تندرستي دريافت كنند.
  4.  انجام تست كرونا براي دانشجوياني كه از مراكز با شدت آلودگي بالا بر مي­گردند جهت اخذ گواهي سلامت الزامي مي باشد.


راهنماي گام دوم مبارزه با كوويد-19 (كرونا ويروس)

فرم خود اظهاري

انتشار:
آخرین مطالب