بگذر

دوره پودمانی مجازی تحت عنوان "تاب آوری کسب و کارهای دانش بنیان در شرایط عدم قطعیت" جهت اعضای هیئت علمی و دانشجویان