بگذر

اساتید گروه

1 خانم مریم سیدی کارشناسی ارشد پرستاری
2 خانم ایازی کارشناسی ارشد مراقبت ویژه نوزاد
3 آقای مصطفی عصار کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
  خانم اکرم غلامی کارشناسی ارشد داخلی جراحی
  خانم فاطمه برزگر کارشناسی ارشد بهداشت 

انتشار: