بگذر

قابل توجه دانشجویان ثبت اطلاعات در سامانه سلامت

با توجه به بازگشایی دانشکده از تاریخ 1399.03.17 جهت برگزاری واحدهای کاراموزی، بدین وسیله به اطلاع میرساند کلیه دانشجویان باید اطلاعات سلامت خود را در سامانه SALAMAT.GOV.IR  ثبت کرده و در صورت عدم وجود علایم کرونا ویروس فرم مربوطه را پرینت گرفته و به همراه فرم پیوست(فرم خوداظهاری فرد جهت شروع به کار/تحصیل)، دانشجویان غیرخوابگاهی  به امور دانشجویی و دانشجویان خوابگاهی به سرپرست خوابگاه تحویل نمایند.  بدیهی است در صورتی که دانشجویی بدون طی این روند به دانشکده ، خوابگاه و یا محل کاراموزی مراجعه کند عواقب و مسئولیت آن با شخص دانشجو خواهد بود.

فرم خود اظهاری

انتشار:
آخرین مطالب