بگذر

جلسه هماهنگی برای هفته ی پژوهش در جلسه ی شورای پژوهشی مشترک شهرستان تربت جام

جلسه هماهنگی برای هفته ی پژوهش در جلسه ی شورای پژوهشی مشترک شهرستان تربت جام

برگزاری جلسه، جهت هماهنگی برای هفته ی پژوهش در جلسه ی شورای پژوهشی مشترک شهرستان تربت جام. با حضور نمایندگان پژوهشی موسسه آموزش عالی وحدت و مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری شهرستان تربت جام

انتشار: