بگذر

فراخوان جایزه بین المللی یونسکو-گینه استوایی سال ۲۰۲۰

فراخوان جایزه بین المللی یونسکو-گینه استوایی سال ۲۰۲۰

این جایزه به افراد، موسسه ها و سازمان‌های مردم نهادی تعلق می‌گیرد که پژوهش‌هایی را در حوزه علوم زیستی انجام داده باشند که منجر به بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها شده باشند.

(بخش جایزه‌ها)  https:// irunesco.org

https://en.unesco.org/stem/lifesciences-prize

لازم به تذکر است ثبت‌نام برای شرکت در این فراخوان می‌بایست توسط متقاضی و تا قبل از پایان مهلت فراخوان (۳۰ آذرماه ۱۳۹۹)  انجام شود؛ لذا از هرگونه نامه‌نگاری و معرفی افراد با نامه خودداری بفرمایید.

انتشار: