بگذر

ثبت نام انتخابات دبیر و اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی جهت انتخاب مدیر و اعضای شورای مرکزی ثبت نام به عمل می اورد جهت ثبت نام به اطلاعات خود را به آیدی آقای مهربان @Mst1290 ارسال نمایید تا تاریخ 1399/09/2

اطلاعات مورد نیاز:

نام و نام خانوادگی

رشته و ترم تحصیلی

رزومه پژوهشی (در صورت وجود)

ایا روش های تحقیق را گذرانده اید یا خیر؟

انتشار:
آخرین مطالب