بگذر

کسب مقام اول مرحله کشوری رشته حفظ ده جزء اساتید در بخش آوایی توسط استاد دانشکده علوم پزشکی تربت جام

کسب مقام اول مرحله کشوری رشته حفظ ده جزء اساتید در بخش آوایی توسط استاد دانشکده علوم پزشکی تربت جام

آقای حجت عبادعسکری که از سوی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در این دوره مسابقات  کشوری رشته حفظ ده جزء اساتید در بخش آوایی شرکت کرده بود توانست برای بار چهارم مقام اول را به دست آورد.
 نتایج مرحله کشوری بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در رشته حفظ ده جزء امروز پنج شنبه ۱۳آذر از سوی مرکز قرآن و عترت وزارت اعلام گردید که در رشته حفظ ده جزء اساتید در بخش آوایی فقط یکنفر موفق به کسب مقام گردید که این مقام به آقای حجت عبادعسکری استاد گروه معارف دانشکده علوم پزشکی تربت جام اختصاص یافت.

انتشار: