بگذر

بازدید معاون آموزشی دانشکده به همراه نماینده شرکت گسترش صدا ونور برتر از ساختمان معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

بازدید  معاون آموزشی دانشکده به همراه نماینده شرکت گسترش صدا ونور برتر   از ساختمان معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

بازدید معاون آموزشی دانشکده به همراه نماینده شرکت گسترش صدا ونور برتراز ساختمان تازه تاسیس معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی تربت جام  جهت راه اندازی اتاقک ضبط صدا و فیلم برداری انجام شد.

انتشار: