بگذر

کارگاه مجازی بررسی اختلالات رشد

کارگاه مجازی بررسی اختلالات رشد

کارگاه مجازی بررسی اختلالات رشد در تاریخ 1399.10.22 در ساعت 10 الی 13توسط واحد اموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی تربت جام برگزار می گردد.

انتشار: