بگذر

کارگاههای برگزارشده

کارگاههای برگزارشده

ردیف

عنوان کارگاه

برنامه

CV  مدرس

منابع آموزشی کارگاه

لیست شرکت کنندگان

نامه مجوز

ارزشیابی کارگاه

1-

آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع

دانلود

مسلم مهدوی شهری

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

2-

جستجوی منابع الکترونیک

دانلود

عماد ابراهیم زاده

دانلود

دانلود

دانلود

دانلود

  3-

 کارگاه تجزیه و تحلیل آماری 

دانلود

دکتر حمید حیدریان

دانلود

دانلود

دانلود 

دانلود

4-

کارگاه کتابدار بالینی 

دانلود

دکتر میترا زارع

دانلود

دانلود دانلود دانلود

5-

کارگاه مرور سیستماتیک دانلود

دکتر سعید اسلامی

دانلود

دانلود دانلود دانلود

6-

کارگاه علم سنجی دانلود دکتر پیام کبیری دانلود دانلود دانلود دانلود

7-

کارگاه انتشارات مقالات علمی دانلود دکتر پیام کبیری دانلود دانلود  دانلود دانلود

انتشار: