بگذر

اعضای هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

خانم ملیحه عبدالهی

2

خانم زینب هوشیار

3

خانم آسیه متعلمی

4

آقای مصطفی فیاضی

5

خانم مرضیه ایازی

6

آقای مرتضی احمد آبادی

7

آقای حامد محمدی

8

خانم فاطمه برزگر

9

آقای جلیل حسنی

10

آقای نجیب الله بااراده

11

خانم فاطمه محمدزاده

12

خانم مریم سیدی

13

خانم اکرم غلامی

14

خانم مینا قهرچی

15

آقای مصطفی عصار

انتشار: