بگذر

اعضای هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانلود رزومه با فرمت PDF

1

خانم ملیحه عبدالهی

دانلود رزومه

2

خانم زینب هوشیار

دانلود رزومه

3

خانم آسیه متعلمی

دانلود رزومه

4

آقای مصطفی فیاضی

دانلود رزومه

5

خانم مرضیه ایازی

دانلود رزومه

6

آقای مرتضی احمد آبادی

دانلود رزومه

7

آقای سید محسن حسینی معصومیان

دانلود رزومه

8

آقای حامد محمدی

دانلود رزومه

9

خانم فاطمه برزگر

دانلود رزومه

10

آقای جلیل حسنی

دانلود رزومه

11

آقای نجیب الله بااراده

دانلود رزومه

12

آقای علی بزی

دانلود رزومه

13

خانم اکرم غلامی

دانلود رزومه

انتشار: