بگذر

اعضای هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانلود رزومه 

1

خانم ملیحه عبدالهی

دانلود رزومه

2

خانم زینب هوشیار

دانلود رزومه

3

خانم آسیه متعلمی

دانلود رزومه

4

آقای مصطفی فیاضی

دانلود رزومه

5

خانم مرضیه ایازی

دانلود رزومه

6

آقای مرتضی احمد آبادی

دانلود رزومه

7

آقای حامد محمدی

دانلود رزومه

8

خانم فاطمه برزگر

دانلود رزومه

9

آقای جلیل حسنی

دانلود رزومه

10

آقای نجیب الله بااراده

دانلود رزومه

11

خانم فاطمه محمدزاده

دانلود رزومه

12

خانم مریم سیدی

دانلود رزومه

13

خانم اکرم غلامی

دانلود رزومه

14

خانم مینا قهرچی

دانلود رزومه

15

آقای مصطفی عصار

دانلود رزومه

انتشار: