بگذر

سامانه های فعال وزارت بهداشت

سامانه های فعال وزارت بهداشت

 

نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران http://www.research.ac.ir/

فهرست مجلات نامعتبر      :    http://blacklist.research.ac.ir/

سامانه منبع یاب                           http://rsf.research.ac.ir/

سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه  ( مداد)       http://books.research.ac.ir/

سامانه مشابهت یاب                                http://ppc.research.ac.ir/

سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی       http://isid.research.ac.ir/

   سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور     http://usid.research.ac.ir/

بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی کشور    http://thesis.research.ac.ir

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور           http://news.research.ac.ir/

بانک مقالات پزشکی ایران                        http://idml.research.ac.ir/

انتشار: