بگذر

درباره ما

 
اهداف و رسالت کتابخانه
شناسیایی نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان
فرآهم آوری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز استفاده کنندگان
راهنمایی وآموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی
اطلاع رسانی در حوزه های موضوعی مربوطه
کمک به پیشرفت برنامه های آموزشی در کلیه رشته های دانشکده
کمک به پیشرفت برنامه های پژوهشی دانشکده
ایجاد بستری مناسب برای آموزش و ارتقاء علم و فرهنگ جامعه
تمرکز منابع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آنها
چشم انداز کتابخانه
کتابخانه مرکزی مصمم است با رشد امکانات و خدمات خود و با ایجاد محیطی مناسب ، ضمن توسعه خدمات به کاربران و جلب رضایت مراجعین ، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان یکی از فعال ترین کتابخانه
تامین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور جدی و موثر اقدام نماید
جامعه استفاده کننده
اساتید گرامی و اعضای محترم هیئت علمی ،دانشجویان و کارمندان دانشکده می باشد.
 
 

انتشار: