بگذر

فرم درخواست خرید کتاب

فرم درخواست خرید کتاب

 

اعضای محترم هیئت علمی و مدیران محترم گروه های آموزشی .............................

جناب آقای / سرکار خانم .......................

باسلام

احتراما به استحضار می رساند در راستای تامین نیازهای آموزشی کتابخانه ، تقاضا می شود در صورت موجود نبود کتاب مورد نیاز در کتابخانه ، مشخصات کتاب و منبع مورد نظر خود را جهت خرید اعلام فرمایید .

 

ردیف

عنوان

نویسنده

ناشر

سال

قیمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتشار: