بگذر

معرفی مدیریت

معرفی مدیریت

آقای دکترمحمدرضا خزدیر

دکتری تخصصی علوم دارویی با گرایش فیزیولوژی

khazdair@trjums.ac.ir

051-52523224 داخلی 300

انتشار: