بگذر

معرفی مدیریت

معرفی مدیریت

 اقای دکتر حامد محمدی

دکترای بهداشت محیط

پست الکترونیک: mohammadih2@trjums.ac.ir

شماره تماس: 52523224-051 داخلی 200 

انتشار: