بگذر

آیین نامه

آیین نامه استفاده از کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی تربت جام

مقدمه

سهولت دسترسی به منابع و مقرون به صرفه بودن آن، امکان تبادل اطلاعات و منابع موجود با دیگر سازمانها ،بکارگیری مکانیزمهایی جهت حفظ، گسترش و توسعه، توجه به مسئله مالکیت معنوی،  از مهمترین ملاحظات در کتابخانه میباشند. کتابخانه دیجیتال  محیطی است که به محققین و محققین و پژوهشگران این امکان را میدهد که بدون صرف وقت و هزینه به منابع الکترونیکی و پایگاههای اطلاعاتی دسترسی پیدا نموده و اطلاعات موردنیاز را کسب نمایند.

. ایجاد ،انتشار، استفاده و بهکارگیری مجدد منابع دیجیتال بسیار آسانتر و سریعتر از فراهم آوری منابع چاپی است .این امر در کنار مزایای خود ،موجب استفاده غیرقانونی از منابع دیجیتال را فراهم کرده است. در واقع ماهیت محیط دیجیتال، امکان دسترسی غیرمجاز به منابع را افزایش داده و آنها را در مقابل انواع خطرات ،آسیبپذیر میسازد. تکثیر غیرمجاز منابع دیجیتال، حقوق نویسندگان و سایر صاحبان اثر را تحت تأثیر قرار میدهد. حفاظت از منابع در محیط اینترنت در واقع حمایت از تلاشهای نویسندگان و حمایت از توسعهی مالکیت معنوی است

جامعه استفاده کننده

  اعضای محترم هیئت علمی ، دانشجویان و کارمندان می باشند.

 روش دسترسی به کتابخانه دیجیتال 

دسترسی به بخش منابع الکترونیک  از طریق درگاه تعیین شده از سوی کتابخانه دیجیتال  مقدور میباشد.

 حق دسترسی به منابع دیجیتال

  استفاده از منابع الکترونیک خریداري شده، محدود به کاربران دانشکده علوم پزشکی تربت جام  و براي تامین    نیازهاي تحقیقاتی، آموزشی و مطالعاتی  آن هاست.استفاده تجاري از این منابع به هر شکل ممنوع است.

کاربران اجازه ارسال منابع با بخش هایی از آن را به شبکه هاي اجتماعی، در اختیار گذاردن رمز عبور و دسترسی خود به سایر افراد غیرمجاز، استفاده تجاري، فروش و دانلود منابع به صورت پیوسته و یا باز نشر، توزیع مجدد یا بارگذاري آنها در سایر سایتها را ندارند.

درجهت حمایت از حقوق پدیدآورندگان منابع دیجیتال ، جامعه استفاده کننده ملزم به رعایت حقوق معنوی آن ها می باشد

و در صورت استفاده غیر مجاز فرد مطابق با قوانین حق مولف ، موظف به پرداخت خسارت می شود.

انتشار: