بگذر

مدیر گروه

مدیر گروه

آقای مصطفی عساررودی

کارشناس ارشد پرستاری با گرایش داخلی جراحی

assarm1@trjums.ac.ir

051-52523224 داخلی 206

انتشار: