بگذر

مدیر گروه

مدیر گروه

آقای علی بزی

کارشناس ارشد پرستاری 

bazzia@trjums.ac.ir

051-52523224 داخلی 202

انتشار: