بگذر

مدیر گروه

مدیر گروه

آقای جلیل حسنی

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

hasanij1@trjums.ac.ir

051-52523224 داخلی 207

انتشار: