بگذر

مدیر گروه

مدیر گروه

آقای دکترنورالدین نیکنام

دکترای تخصصی (Ph.D.) مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

niknamn1@trjums.ac.ir

051-52523224 داخلی 207

انتشار: