بگذر

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

فایل سرفصل کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

بیوفیزیک

بیوشیمی

تشریح و فیزیولوژی

اصول و مبانی جامعه شناسی

آمار حیاتی 1

آمار حیاتی 2

اصول و کلیات اپیدمیولوژی

اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل

توانبخشی و رفاه اجتماعی

کلیات پزشکی و بهداشت

اصول تغذیه

فارماکولوژی

مصون سازی فعال و انفعالی

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

میکروب شناسی 1 (قارچ شناسی و انگل شناسی)

میکروب شناسی 2 (باکتری شناسی و ویروس شناسی)

روانشناسی و بهداشت روان

بهداشت دهان و دندان

اقتصاد بهداشت

بهداشت دانش آموزان و مدارس

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل های داده های بهداشتی

نظامهای سلامت در ایران و جهان

بهداشت سالمندان

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی و درمانی

تکنولوژی آموزشی

اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ، سموم آفت کش و مقابله با آنها

برنامه های ملی مبارزه با بیماری های واگیر

بیماری های شایع کودکان و طرق پیشگیری از آنها

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر و اپیدمیولوژی آنها

بهداشت محیط 1 (آب)

بهداشت محیط 2 (فاضلاب – زباله)

بهداشت حرفه ای

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

بهداشت محیط 3 ( مواد غذایی، مسکن، هوا، پرتوها)

بهداشت روانی و اعتیاد

تغذیه کاربردی

بهداشت مادران و کودکان

بهداشت باروری

اصول برنامه ریزی بهداشتی

آموزش بهداشت و ارتباطات

بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیکی

پاتولوژی جغرافیایی ایران (معرفی بیماری های شایع)

روش تحقیق در علوم بهداشتی

زبان تخصصی

بهداشت مواد غذایی

اقدامات بهداشتی و کمک های اولیه در شرایط اضطراری

کارآموزی در عرصه


 

انتشار: