بگذر

برگزاری کارگاه 2 روزه: 1-کارگاه برنامه ریزی درسی و تدوین طرح دوره 2- روش های تدریس دانشجو محور

برگزاری کارگاه 2 روزه: 1-کارگاه برنامه ریزی درسی و تدوین طرح دوره  2- روش های تدریس دانشجو محور

 کارگاه دو روزه دفتر توانمندسازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده تحت عناوین ذیل با حضور اساتید و اعضای هیات علمی در تاریخ 4 و 5 مهرماه 1397 از ساعت 8 صبح لغایت 13:30 در سالن  کنفرانس دانشکده برگزار شد.
 عناوین کارگاه 2 روزه: 

1-
کارگاه برنامه ریزی درسی و تدوین طرح دوره 

2روش های تدریس دانشجو محور

زمان کارگاه:4 و 5 مهر ماه 1397     
ساعت:
  8 صبح لغایت 13:30  
مدرسدکتر  حسین کریمی مونقی

انتشار: