بگذر

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

آقای مسعود سفی زاده

کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات

safizadehm1@trjums.ac.ir

051-52523224 داخلی 102

انتشار:
آخرین مطالب