بگذر

ثبت نام راهیان نور

ثبت نام راهیان نور

ما سینه زدیم و بیصدا باریدند    از هرچه که ما دم زدیم آنها دیدند

ما مدعیان صف اول بودیم        از آخر مجلس ،شهدا را چیدند


برای ثبت نام به دفتر بسیج دانشجویی مراجعه کنید.

انتشار: