بگذر

مدیر آموزشی

مدیر آموزشی

آقای مرتضی احمد آبادی

کارشناس ارشد بهداشت محیط

ahmadabadim1@trjums.ac.ir

051-52523224 داخلی 206 

انتشار: