بگذر

مدیر گروه

مدیر گروه

خانم فاطمه محمدزاده 

کارشناس ارشد مامایی
گرایش بهداشت باروری

mohammadzadehf1@trjums.ac.ir
051-52523224 داخلی 202

انتشار: