بگذر

کنفرانس علمی یک روزه باعنوان تفسیر نوار قلب

کنفرانس علمی یک روزه باعنوان تفسیر نوار قلب

کنفرانس علمی یک روزه باعنوان تفسیر نوار قلب با 3.5 امتیاز بازآموزی در تاریخ 1397/12/11 ویژه پرستاران با تدریس جناب اقای محمد رسولی کارشناس ارشد پرستاری  جناب اقای دکترمحمد افکار متخصص طب اورژانس وجناب اقای دکتر علیرضا نوراللهی متخصص قلب عروق در سالن کنفرانس معاونت آموزشی برگزار گردید.

انتشار: