بگذر

سامانه انصراف و اخراج دانشجویان

سامانه ای به منظور تسهیل در رسیدگی به تقاضای دانشجویان و دستیاران انصرافی و محروم از تحصیل طراحی و پیاده سازی گردیده است که با آدرس زیرقابل‌دسترس می‌باشد. در این سامانه ضمن ثبت درخواست وبارگذاری مدارک موردنیاز توسط افراد مورد بحث، میزان بدهی فرد بصورت سیستمی محاسبه و شناسه پرداخت به منظور واریز وجه به حساب خزانه ارائه‌می‌شود.

http://mohed.behdasht.gov.ir/settlement
(سامانه انصراف و اخراج مرکز خدمات آموزشی)

انتشار: