بگذر

برگزاری جلسه توجیهی " پیمایش سنجش سرمایه فرهنگی در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی تربت جام"

برگزاری جلسه توجیهی " پیمایش سنجش سرمایه فرهنگی در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی تربت جام"

برگزاری جلسه توجیهی " پیمایش سنجش سرمایه فرهنگی در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی تربت جام"

معاون آموزش و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت : به دلیل اهمیت روز افزونی که سرمایه فرهنگی در حیات اجتماعی دانشگاه و دانشجویان و موفقیت آنها، نه تنها در دانشگاه، که در تمام مراحل زندگیشان دارد، معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت  در نظر دارد در راستای بهبود و ارتقای سرمایه‌ی فرهنگی دانشجویان در طول دوران تحصیل، اقدامات لازم را با تمام توان انجام دهد. اولین گام در این راستا، شناخت وضعیت سرمایه‌ی فرهنگی دانشجویان است تا مبنایی علمی و دقیق برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه با هدف ارائه‌ی خدمات فرهنگی داشته باشد.

 وی افزود : این طرح در سطح کشور و در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی بطور همزمان و به سرپرستی اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال اجرا می‌باشد.

انتشار: