بگذر

معاون آموزشی دانشکده خبر داد:جذب دانشجوی مامایی در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

معاون آموزشی دانشکده خبر داد:جذب دانشجوی مامایی در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

جذب دانشجوی مامایی در سال تحصیلی 98-99 در دانشکده علوم پزشکی تربت جام
معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت : درنیم سال دوم  تحصیلی 98-99 دانشکده علوم پزشکی تربت جام اقدام به جذب تعداد 15 دانشجوی کاردانی مامایی برای ادامه تحصیل در دوره کارشناسی می کند .
دکتر علی غریبان فیروزکوهی در گفتگو با خبرنگار وبدا تربت جام گفت : با پیشنهاد دانشکده علوم پزشکی تربت جام و بعد از بازدیدهای انجام شده توسط هئیت برد مامایی وزارت از امکانات و تجهیزات دانشکده ، و. موافقت و تائید شورای گسترش وزارت ، مقرر شد در نیمسال دوم سال تحصیلی 98 -99 تعداد 15 نفر از بین کاردانهای مامایی شاغل در طرح پزشک خانواده درخراسان رضوی جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته جذب شوند

انتشار: